Menu Zavřeno

 

Sémiotika multimédií – úvodní kurz

 

Základní informace

 • Délka školení (hodinová dotace): 4 hodiny

 • Forma výuky: prezenční

 • Minimální počet účastníků: 6 osob (max 12)

 • Cena kurzu:  2 000 Kč

 • Cíl kurzu:
  Po absolvování tohoto kurzu studenti budou schopni:

  • Chápat filosofické a sociální dimenze komunikace, kultury, sémiotiky a médií.
  • Rozpoznat a vyhodnotit technologické vlivy na mediální realitu.
  • Analyzovat a interpretovat sociální a symbolické systémy, procesy a jejich interakce.
  • Aplikovat sémiotické techniky a metody na analýzu různých médií a chápat významy v nich obsažené.

Obsah kurzu

1) Základy sémiotiky:
Historie a kontext: Strukturalismus, Post-Strukturalismus.
Klíčové postavy: Hjelmslev, Jakobson, Greimas, Deleuze, Derrida.
Základní pojmy: Znak, syntaktika, sémantika, pragmatika a další.
2) Rozbor sémiotiky:
Triadická vs. binární sémiotika.
Jazykové systémy: Langue a parole.
Sémiotické kategorie a koncepce.
3) Sémiotika v multimédiích:
Vliv médií na společnost a jednotlivce.
Analýza specifických médií: film, televize, hudba, internet a další.
Mediální teoretici: Barthes, McLuhan.
Specifika různých forem mediálního obsahu: komiks, streetart, popart a další.