Menu Zavřeno

 

Přípravný kurz ke SZZ Bc. Řízení lidských zdrojů
SZZ: Řízení lidských zdrojů

“Zopakovat nejdůležitější témata, vytvořit celkový a ucelený přehled dané problematiky, upevnit návaznost cvičení a přednášek a zopakovat témata, která účastníkům z dané problematiky dělají největší problémy.”

Základní informace:

 • cena: 1 000 Kč (v ceně kurzu nejsou zahrnuty studijní materiály)
 • organizace kurzu: prezenční výuka
 • realizace kurzu: o víkendech
 • sběr přihlášek: bude upřesněno
 • realizace kurzu: bude upřesněno
 • minimální počet účastníků: 20

Rozsah kurzu:

 • 20 vyučovacích hodin
 • Okruh: Řízení lidských zdrojů – 4 hodiny
 • Okruh: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců – 4 hodiny
 • Okruh: Psychologie práce a psychologie řízení – 4 hodiny
 • Okruh: Motivace a odměňování zaměstnanců – 4 hodiny
 • Okruh: Personální agenda a dokumentace – 4 hodiny

Náplň a obsah kurzu:

Okruh: Řízení lidských zdrojů

 • Organizační kultura.
 • Etické řízení lidských zdrojů, etický program, CSR.
 • Získávání, výběr a adaptace pracovníků včetně používaných metod.
 • Vytváření a analýza pracovních míst, tvorba pracovních postupů.

Okruh: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

 • Formy, metody a prostředky vzdělávání zaměstnanců.
 • Přístupy k firemnímu vzdělávání (strategický, ad hock, kompetenční model vzdělávání).
 • Plánování a kalkulace vzdělávací akce.
 • Hodnocení firemního vzdělávání.

Okruh: Psychologie práce a psychologie řízení

 • Osobnostní vlastnosti a postoje pracovníků a jejich vztah k výkonnosti.
 • Emocionální inteligence a její využití při práci a řízení.
 • Konflikty na pracovišti, jejich příčiny a řešení, stres na pracovišti a jeho prevence.
 • Prevence a řešení nežádoucího jednání zaměstnanců, mobbing a šikana na pracovišti.

Náplň a obsah kurzu:

Okruh: Motivace a odměňování zaměstnanců

 • Druhy pracovní motivace, individuální rozdíly v motivaci pracovníků.
 • Motivační nástroje vedoucího a nejčastější chyby při jejich užívání.
 • Mzdové systémy a zaměstnanecké výhody.
 • Motivační a hodnotící rozhovory se zaměstnanci (zásady, nejčastější chyby).

Okruh: Personální agenda a dokumentace

 • Osobní a mzdová agenda – údaje potřebné pro přijetí do zaměstnání, osobní spis, ochrana osobních dat, archivace.
 • Personální agenda spojená s pracovním poměrem – vznik, náležitosti pracovní smlouvy, jmenování, změny, skončení pracovního poměru.
 • Součinnost zaměstnavatele s Úřadem práce, Inspektorátem práce a soudy, zaměstnávání zahraničních zaměstnanců, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, aktivní politika zaměstnanosti.
 • Povinnosti zaměstnavatele ve styku se zdravotní pojišťovnou, se správou sociálního zabezpečení a dalšími orgány státní správy.