Menu Zavřeno

 

Přípravný kurz ke SZZ Bc. Podniková ekonomika
SZZ: Podnikové řízení

“Zopakovat nejdůležitější témata, vytvořit celkový a ucelený přehled dané problematiky, upevnit návaznost cvičení a přednášek a zopakovat témata, která účastníkům z dané problematiky dělají největší problémy.”

Základní informace:

 • cena: 1 000 Kč (v ceně kurzu nejsou zahrnuty studijní materiály)
 • organizace kurzu: prezenční výuka
 • realizace kurzu: o víkendech
 • sběr přihlášek: bude upřesněno
 • realizace kurzu: bude upřesněno
 • minimální počet účastníků: 20

Rozsah kurzu:

 • 19 vyučovacích hodin
 • Okruh: Personální management || Řízení lidských zdrojů – 4 hodiny
 • Okruh: Podnikové řízení  – 3 hodiny
 • Okruh: Strategické řízení || Podniková strategie – 3 hodiny
 • Okruh: Řízení investic – 4 hodiny
 • Okruh: Finance podniku I || Finance podniku – 5 hodin

Náplň a obsah kurzu:

Okruh: Personální management || Řízení lidských zdrojů

 1. Základní cíle, náplň a úkoly řízení lidských zdrojů v organizaci, současná role personalisty.
 2. Personální plánování, Vymezení a náplň pracovních míst, Pracovně-právní rámec zaměstnávání a řízení lidských zdrojů, Kolektivní vztahy.
 3. Získávání a výběr pracovníků, Řízení a hodnocení pracovního výkonu, Vzdělávání a rozvoj.
 4. Organizační kultura, Komunikace na pracovišti, Pracovní motivace, Odměňování zaměstnanců.

Okruh: Podnikové řízení

 1. Management, vývojové fáze managementu.
 2. Profil a osobnost manažera, manažerské role, styly řídicí práce.
 3. Manažerské funkce.
 4. Klasifikace organizačních struktur.

Okruh: Strategické řízení || Podniková strategie

 1. Vývoj strategického managementu jako samostatné vědní disciplíny.
 2. Proces strategického řízení.
 3. Strategie, hierarchie strategie, typologie strategií.
 4. Strategická situační analýza.

Náplň a obsah kurzu:

Okruh: Řízení investic

 1. Proces přípravy a realizace investičních projektů.
 2. Dlouhodobé financování a náklady kapitálu. Financování podnikových investic interními zdroji. Financování podnikových investic externími zdroji.
 3. Kritéria efektivnosti investičních projektů: Čistá současná hodnota, index ziskovosti a doba návratnosti investice, vnitřní výnosové procento, průměrná výnosnost (rentabilita).
 4. Management rizik investičních projektů.

Okruh: Finance podniku I || Finance podniku

 1. Řízení zásob a řízení hotovosti.
 2. Dlouhodobý majetek a investiční rozhodování – statické metody a dynamické metody.
 3. Financování vlastním kapitálem a financování cizím kapitálem.
 4. Strategické finanční rozhodování a optimalizace kapitálové struktury podniku.