Menu Zavřeno

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na VŠTE

 1. Preambule
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen GDPR – informuje Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (dále také jen „VŠTE“) subjekty údajů o podmínkách, za jakých jsou v rámci VŠTE zpracovávány osobní údaje.

 

 1. Správcem osobních údajů je:
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
se sídlem Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice
IČ: 75081431, DIČ: CZ75081431
ID datové schránky: 72pj9jc
VŠTE je veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. V rámci svého poslání VŠTE svobodně a samostatně uskutečňuje vzdělávací a v souvislosti s ní vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační nebo další tvůrčí činnost a s nimi související činnosti.

 

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

 1. Zásady pro zpracování osobních údajů na VŠTE
Osobní údaje jsou v rámci VŠTE zpracovávány pouze v rozsahu, který je nezbytný pro činnost VŠTE, případně souvisí se službou, kterou na VŠTE subjekt údajů využívá. Osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře a v souladu s platnými právními předpisy. Zásady a pravidla při zpracování osobních údajů na VŠTE upravuje Směrnice č. 3/2018 „Ochrana a zpracování osobních údajů na VŠTE

 

 1. Osobní údaje jsou v rámci VŠTE zpracovávány pro tyto účely:
 1. Vzdělávací činnost
 • Studium
 • Výuka
 • Přijímací řízení
 • Výměnné pobyty
 • Celoživotní vzdělávání
 • Knihovní služby
 1. Vědecko-výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost
 • Řešení projektů
 • Pořádání odborných konferencí
 • Publikační a vydavatelská činnost
 1. Administrativa a provoz organizace
 • Personalistika a mzdy
 • Ekonomika a účetnictví
 • Správa majetku
 • Provozní agendy
 • E-infrastruktura (výpočetní a úložné systémy, počítačová síť, elektronická pošta, hlasová síť)
 1. Ochrana majetku a bezpečnost
 • Kamerové systémy
 • Přístupy do zabezpečených prostor
 • Bezpečnostní monitoring provozu počítačové sítě
 • Zpracování bezpečnostních incidentů
 1. Komerční činnost
 • Stravovací a ubytovací služby
 • Smluvní komerční činnost
 • Činnost znaleckého ústavu
 1. Informační a propagační činnost
 • Weby
 • Marketing a propagace
 • Absolventi

 

 1. Kategorie osob, jejichž osobní údaje jsou na VŠTE zpracovávány:
  1. zaměstnanec v pracovněprávním vztahu k VŠTE,
  2. student VŠTE,
  3. uchazeč o zaměstnání na VŠTE,
  4. uchazeč o studium na VŠTE,
  5. bývalý student VŠTE (včetně absolventů),
  6. účastník programu CŽV pořádaného VŠTE,
  7. obchodní partner (dodavatel, odběratel, zákazník),
  8. účastník výzkumu,
  9. student jiné VŠ nebo student na krátkodobém studijním pobytu na VŠTE,
  10. externí spolupracovník (např. školitel, spoluřešitel, spoluautor publikace),
  11. návštěvník nebo účastník akce pořádané univerzitou,
  12. jiná osoba.

 

 1. Kategorie zpracovávaných osobních údajů
  VŠTE zpracovává jednak osobní údaje poskytnuté přímo jednotlivými fyzickými osobami (ať již na základě souhlasu nebo jiných právních důvodů), jednak další osobní údaje vytvořené v rámci činností zpracování a nezbytných pro jejich zajištění. To může zahrnovat následující kategorie osobních údajů:
  1. Adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, titul, státní příslušnost, adresa (včetně elektronické), telefonní číslo, číslo osobního dokladu, digitální identifikátor, podpis apod.)
  2. Popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborná kvalifikace, znalosti a dovednosti, počet dětí, portrétní fotografie, video/audio záznam o osobě, vojenská služba, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, členství v zájmových organizacích, trestní bezúhonnost, apod.)
  3. Studijní údaje (záznamy o studiu a studijních aktivitách, studijní výsledky, studijní ocenění)
  4. Ekonomické údaje (bankovní spojení, mzda, odměny, poplatky, závazky a pohledávky, objednávky, nákupy, daně apod.)
  5. Pracovní údaje (záznamy o práci a pracovních aktivitách, zaměstnavatel, pracoviště, pracovní zařazení a pozice, pracovní hodnocení, pracovní ocenění apod.)
  6. Provozní a lokační údaje (typicky údaje z elektronických systémů vztahujících se ke konkrétnímu subjektu údajů – např. údaje o využití informačních systémů, o datovém provozu a elektronické komunikaci, o využívání telefonu, o přístupu do různých prostor, záznamy z kamerových systémů apod.)
  7. Údaje o aktivitách subjektu (publikační činnost, údaje o odborných aktivitách, účasti na konferencích, zapojení do projektů, údaje o pracovních či studijních cestách apod.)
  8. Údaje o jiné osobě (adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítě, partner apod.)
  9. Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje zachycující informaci o zdravotním stavu, členství v odborech apod.)

 

 1. Právními důvody pro zpracování osobních údajů na VŠTE jsou:
  1. Plnění právní povinnosti vztahující se na správce:
   Zejména dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách; zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků; zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti; zákona 181/2014, o kybernetické bezpečnosti; a další.
  2. Plnění smlouvy, zahrnující i předsmluvní jednání
  3. Souhlas subjektu údajů:
  4. Oprávněný zájem správce, který spočívá zejména v:
  • ochraně majetku a zamezení krádežím a podvodům,
  • předávání osobních údajů v rámci VŠTE pro vnitřní administrativní a provozní účely,
  • zajištění bezpečnosti počítačové sítě a informací.

 

 1. Předávání osobních údajů:
Za účelem naplnění zákonných povinností může VŠTE předat vybraná data určeným subjektům (například orgánům veřejné moci). Toto obdobně platí i pro případy, kdy zmocnění pro předání osobních dat uvnitř VŠTE je dáno individuálními souhlasy subjektů údajů.

 

 1. Doba uchování osobních údajů:
Údaje se uchovávají pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k dané činnosti zpracování osobních dat a v souladu s platným skartačním plánem jsou pak zlikvidována nebo archivována. Osobní údaje, které jsou zpracovávány se souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

 

 1. Právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku:
Subjekt údajů má v souladu s GDPR právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti tomuto zpracování;

 

 1. Uplatnění práv subjektu údajů:
Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z GDPR, počínaje dnem 26. 5. 2018. Práva musí subjekt údajů uplatňovat vůči správci osobních údajů a to zasláním žádosti na datovou schránku VŠTE 72pj9jc či prostřednictvím pověřence. Před zpracováním žádosti má VŠTE právo a povinnost ověřit identitu žadatele.

 

 1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu:
Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111