Menu Zavřeno

 

Přípravný kurz ke SZZ Bc. Řízení lidských zdrojů
SZZ: Podniková ekonomika

“Zopakovat nejdůležitější témata, vytvořit celkový a ucelený přehled dané problematiky, upevnit návaznost cvičení a přednášek a zopakovat témata, která účastníkům z dané problematiky dělají největší problémy.”

Základní informace:

 • cena: 1 000 Kč (v ceně kurzu nejsou zahrnuty studijní materiály)
 • organizace kurzu: prezenční výuka
 • realizace kurzu: o víkendech
 • sběr přihlášek: bude upřesněno
 • realizace kurzu: bude upřesněno
 • minimální počet účastníků: 20

Rozsah kurzu:

 • 21 vyučovacích hodin
 • Okruh: Podnikové řízení – 3 hodiny
 • Okruh: Mikroekonomie – pro bakalářské studium – 8 hodin (2x 4h)
 • Okruh: Makroekonomie – pro bakalářské studium – 8 hodin (2x 4h)
 • Okruh: Podniková ekonomika – 2 hodiny

Náplň a obsah kurzu:

Okruh: Podniková ekonomika

Obsah kurzu:

 • Teorie firmy, bod zvratu, bod uzavření firmy, životní cyklus podniku.
 • Úloha státu v podnikání, podnikatelské prostředí, právní formy podnikání, cíle podnikání, trvalá udržitelnost.
 • Majetková a kapitálová struktura podniku.
 • Investiční rozhodování a finanční řízení.
 • Typologie podniků, postavení MSP, OKEČ, organizační struktury, procesní řízení organizace.
 • Výrobní činnosti.
 • Nevýrobní činnosti a funkce podniku.
 • Marketing.
 • Řízení lidských zdrojů.

Okruh: Podnikové řízení

Obsah kurzu:

 • Vymezení pojmu management. Vývojové směry managementu. Řízení a vedení lidí.
 • Podnik, podnikání, podnikavost, podnikové funkce a jejich charakteristika.
 • Teorie podnikového řízení (systémové vymezení podniku, řízení jako informační působení, jako činnost a jako proces).
 • Postavení, profil a osobnost manažera, vznik profese manažera.
 • Styly řídící práce, manažerská mřížka a její využití v podnikové praxi.
 • Základní manažerské funkce a jejich stručná charakteristika.
 • Charakteristika jednotlivých složek podnikového prostředí včetně uvedení příkladů konkrétních faktorů a základních metod pro jejich hodnocení.
 • Plánování jako manažerská funkce (druhy plánů z hlediska času a řídících úrovní v podniku včetně charakteristiky jednotlivých plánovacích kategorií).
 • Organizování jako manažerská funkce – charakteristika stupně a rozsahu řízení včetně vazeb a vztahů z hlediska koordinace.
 • Kategorizace organizačních struktur – podle stupňů a rozsahu řízení, vycházející z dělby pravomocí, vycházející z činností nebo jejich výsledků.
 • Charakteristika „moderních“ organizačních struktur, trendy ve vývoji organizačních struktur.
 • Vedení lidí, motivace, stimulace a motivační teorie.
 • Rozhodování jako manažerská funkce, struktura rozhodovacího procesu včetně klasifikace rozhodování z pohledu povahy rozhodovacích problémů a vývoje vnějšího prostředí.
 • Komunikace jako manažerská funkce, formy a toky komunikace v podniku, charakteristika komunikačního procesu.
 • Kontrola jako manažerská funkce, fáze kontrolního procesu, funkce kontrole a druhy podnikové kontroly.

Okruh: Mikroekonomie – pro bakalářské studium (1 den x 4)

Obsah kurzu:

 • Základní ekonomické pojmy, utváření trhu, dělba práce. Základní prvky trhu, nabídka, poptávka, elasticita poptávky, tržní rovnováha, konkurence.
 • Chování spotřebitele a formování poptávky na trhu výrobků a služeb.
 • Chování firmy a vytvoření nabídky. Elasticita nabídky.
 • Produkční funkce a izokvantová metoda.
 • Firma v podmínkách dokonalé konkurence.
 • Nedokonalá konkurence a chování firmy na nedokonale konkurenčním trhu – monopolistická
 • Nedokonalá konkurence a chování firmy na nedokonale konkurenčním trhu – oligopol.
 • Nedokonalá konkurence a chování firmy na nedokonale konkurenčním trhu – monopol.

Náplň a obsah kurzu:

Okruh: Mikroekonomie – pro bakalářské studium (1 den x 4)

Obsah kurzu:

 • Zisk a alternativní cíle firmy.
 • Trh výrobních faktorů. Utváření tržní ceny výrobních faktorů.
 • Trh půdy. Trh kapitálu.
 • Trh práce.
 • Rozdělování příjmů a bohatství.
 • Všeobecná rovnováha.
 • Mikroekonomická politika státu, tržní selhání.

Okruh: Makroekonomie – pro bakalářské studium (1 den x 4)

Obsah kurzu:

 • Měření výkonnosti ekonomiky, produkt, důchod, vč. matematického popisu relevantních veličin.
 • Agregátní nabídka, vč. grafického popisu.
 • Agregátní poptávka, vč. grafického popisu, a složky AD, vč. matematického popisu relevantních veličin.
 • Modely makroekonomické rovnováhy a její poruchy, vč. grafického popisu.
 • Ekonomický růst, vč. matematického popisu relevantních veličin.
 • Hospodářské cykly, vč. grafického popisu.
 • Inflace a cenové indexy, vč. matematického popisu relevantních veličin.

Okruh: Makroekonomie – pro bakalářské studium (1 den x 4)

Obsah kurzu:

 • Nezaměstnanost a trh práce, vč. matematického popisu relevantních veličin.
 • Peněžní agregáty, rovnováha peněžního trhu, mezinárodní trh peněz, vč. grafického popisu.
 • Hospodářská politika státu, její cíle a účinnost, vč. grafického popisu.
 • Monetární politika, vč. grafického popisu.
 • Fiskální a důchodová politika, vč. grafického popisu.
 • Vnější ekonomická rovnováha, platební bilance.
 • Makroekonomická úloha státu, protekcionismus a integrace.
 • Dějiny ekonomického myšlení.