Menu Zavřeno

 

Přípravný kurz ke SZZ Bc. Řízení lidských zdrojů
SZZ: Management, marketing a účetnictví

“Zopakovat nejdůležitější témata, vytvořit celkový a ucelený přehled dané problematiky, upevnit návaznost cvičení a přednášek a zopakovat témata, která účastníkům z dané problematiky dělají největší problémy.”

Základní informace:

 • cena: 1 000 Kč (v ceně kurzu nejsou zahrnuty studijní materiály)
 • organizace kurzu: prezenční výuka
 • realizace kurzu: o víkendech
 • sběr přihlášek: bude upřesněno
 • realizace kurzu: bude upřesněno
 • minimální počet účastníků: 20

Rozsah kurzu: 

 • 16 vyučovacích hodin
 • Okruh: Strategické řízení || Podniková strategie – 3 hodiny
 • Okruh: Řízení změn – 3 hodiny
 • Okruh: HR Marketing – 5 hodin
 • Okruh: Finanční a mzdové účetnictví – 5 hodin

Náplň a obsah kurzu:

Okruh: Strategické řízení || Podniková strategie

Obsah kurzu:

 • Vývoj strategického managementu jako samostatné vědní disciplíny.
 • Proces strategického řízení.
 • Strategie, hierarchie strategie, typologie strategií.
 • Strategická situační analýza.
 • Rozdíly mezi strategickým, taktickým a operativním řízením, strategické myšlení a rozhodování, manažer – stratég.

Okruh: HR Marketing

Obsah kurzu:

 • Externí HR marketing.
 • Interní HR marketing.
 • HR oblasti a jejich vazba na marketingový mix.
 • Současné trendy HR marketingu (využívání sociálních sítí, nové technologie v HR marketingu, internetová prezentace a sociální média).
 • Komunikace v HR, kariérní web.

Okruh: Finanční a mzdové účetnictví

Obsah kurzu:

 • Účetní doklady a závěrky – rozvaha, výkaz zisků a ztrát.
 • Rozvaha – majetek podniku a jeho charakteristika, členění a účtování krátkodobého i dlouhodobého majetku.
 • Výkaz zisků a ztrát – náklady, výnosy a výsledek hospodaření – charakteristika, dělení a základy účtování.
 • Výpočet a účtování mezd – hrubá a čistá mzda, včetně odvodu na zdravotní a sociální zabezpečení.
 • Výpočet a účtování daně z příjmů fyzických osob a DPH.

Náplň a obsah kurzu:

Okruh: Řízení změn

Obsah kurzu:

 • Teoretické základy a koncepce řízení změn v podniku, procesní změny v systémovém pojetí podniku, nezbytnost podnikových změn a jejich projekce a řízení v současných řídicích systémech podniku.
 • Řízení změn v podmínkách normativních a deskriptivních podnikových modelů, podniková architektura, její vymezení a funkce z hlediska její připravenosti na procesní změny a praktické příklady.
 • Predikce podnikových změn a jejich využití pro stabilitu podniku, chápání a “využívání krizí” a ostatních vývojových tlaků k získání konkurenční výhody, změny myšlení, postojů, chování a rozhodování manažerů v turbulentní a diskontinuální době z hlediska řízení změn.
 • Proces změny v podniku, politika řízení změn v podnikové praxi na bázi holistického přístupu formy podnikových změn a jejich charakteristika, radikální a evoluční změny, Metamorphing a jeho význam pro řízení změn v podniku.
 • Institucionální zázemí pro řízení změn v podniku z hlediska podnikového prostředí, možnost eliminace změn v jeho jednotlivých složkách, VTP, podnikatelské klastry, podnikatelské inkubátory, agentury CzechInvest, Czech Trade, OPPI, PIC apod.