Menu Zavřeno

 

Přípravný kurz ke SZZ Bc. Business analytik
SZZ: Informatika a statistika

“Zopakovat nejdůležitější témata, vytvořit celkový a ucelený přehled dané problematiky, upevnit návaznost cvičení a přednášek a zopakovat témata, která účastníkům z dané problematiky dělají největší problémy”

Základní informace:

 • cena: 1 000 Kč (v ceně kurzu nejsou zahrnuty studijní materiály)
 • organizace kurzu: prezenční výuka
 • realizace kurzu: o víkendech
 • sběr přihlášek: bude upřesněno
 • realizace kurzu: bude upřesněno
 • minimální počet účastníků: 20

Rozsah kurzu:

 • 24 vyučovacích hodin
 • Okruh: Statistika – 16 hodin
 • Okruh: Informatika I – 2 hodiny
 • Okruh: Informatika II  – 2 hodiny
 • Okruh: Modelování podnikových procesů – materiálové toky
  4 hodiny

Náplň a obsah kurzu:

Okruh: Statistika

 • Charakteristika statistického souboru, jeho struktura, metody dotazníkového šetření, reprezentativní vzorek výběrového souboru, návratnost dotazníkového šetření, výzkumné otázky a hypotézy.
 • Charakteristiky polohy (úrovně), variability pro populační a výběrový soubor. Vlastnosti prostého aritmetického průměru a rozptylu. Střední hodnota a očekávaná střední hodnota, jejich výhody a nevýhody.
 • Statistická pravděpodobností rozdělení pro diskrétní a spojitou náhodnou veličinu a jejich parametry. Vypovídací schopnost jednotlivých parametrů. Pravděpodobnostní a distribuční funkce diskrétní a spojité náhodné veličiny.
 • Jednovýběrové a dvouvýběrové parametrické a neparametrické t – testy. Závislé a nezávislé výběry. Předpoklad normality dat, předpoklad shodnosti rozptylů. Charakteristika hladiny významnosti a hodnoty p. Obor přijetí, kritický obor. Vypovídací schopnost nulové a alternativní hypotézy. Chyba prvního a druhého druhu.
 • Mnohonásobná regresní analýza, kroková regresní analýza, hypotézy, předpoklady regresní analýzy, rezidua. Regresní model a jeho struktura. Lineární prediktor. Index determinace. Charakteristika korelační analýzy, korelační koeficient, Pearsonova a Spearmanova korelační analýza.

Okruh: Informatika I

 • Pokročilé techniky v programu MS Word (odstavce, styly, rozložení dokumentu, citace a bibliografie, titulky, komentáře, sledování změn, záhlaví a zápatí, oddíly).
 • Pokročilé techniky v programu MS Powerpoint (snímky, obrazce, smart objekty, motivy, přechody, animace, revize, předloha, odkazy).
 • Práce s tabulkami, grafy a vzorci v programu MS Word a MS Powerpoint
 • Pokročilé techniky v programu MS Excel (funkce, formáty dat a buněk, odkazy, podmíněné formátování, grafy, filtry, vzhled stránky, revize, řešitel).
 • Pokročilá práce s daty v programu MS Excel (kontingenční tabulky, řazení a filtrování, seskupení, souhrny).

Náplň a obsah kurzu:

Okruh: Informatika II

 • Databáze a jejich typy (relační, NOSQL, grafové, …), model klient-server.
 • Práce s programem MS Access (tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, primární klíče, atributy) a práce s relacemi v programu MS Access (vazby 1:1, 1:N, M:N, referenční integrita).
 • Pokročilé práce s dotazy v programu MS Access (řazení, souhrny, funkce, kritéria, podmíněné dotazy).
 • Jazyk SQL, základní příkazy s případy použití (CREATE, ALTER, DROP, RENAME, INSERT, UPDATE, DELETE).
 • Jazyk SQL, manipulace s daty s případy použití (SELECT, WHERE, JOIN, ORDER BY, GROUP BY, výrazy a funkce.

Okruh: Modelování podnikových procesů – materiálové toky

 • Materiálový tok a logistika.
 • Pružnost logistiky.
 • Logistické prvky v materiálových tocích.
 • Informační a komunikační systémy v logistice řízení materiálových toků.
 • Základní technologie systémů automatické identifikace.