Menu Zavřeno
CAPy

 

Studium vybraných akreditovaných předmětů

„Kurzy vybraných akreditovaných předmětů jsou určeny pro studenty, kteří nebyli úspěšní v absolvování některého ze zapsaných předmětů v řádném studiu, či pro studenty, kteří již nedisponují dostatečným počtem kreditů potřebným k dokončení studia.“ 

 

Vzhledem k tomu, že dle zákona o vysokých školách, § 60 odst. 2, je možno uznat kredity získané v rámci celoživotního vzdělávání do řádného studia až do výše 60%, není student VŠTE tedy nucen předčasně ukončovat studium na základě vyčerpání kreditové poukázky poskytnuté VŠTE na začátku studia.

Studium v akreditovaném programu vysoké školy, respektive řádné studování na vysoké škole, a účast v programu celoživotního vzdělávání jsou dva rozdílné typy vzdělávání. Student řádného studia má statut studenta a jeho práva a povinnosti jsou upraveny zákonem o vysokých školách č. 118/1998 Sb. a vnitřními předpisy vysoké školy. Účastník celoživotního vzdělávání, které je upraveno v § 60 zákona o vysokých školách,  statut studenta nemá a jeho práva a povinnosti jsou upraveny především vnitřním předpisem, kterým je Řád celoživotního vzdělávání VŠTE.   

Student VŠTE má právo si za celou dobu studia bezplatně zapsat maximálně o 12% kreditů více než je celková hodnota kreditů nutná k absolvování studia v programu (tedy např. v případě, že celková hodnota kreditů nutná k absolvování studia je 180 kreditů, dostává student 21 kreditů navíc již v samém začátku studia). Je nutné si však uvědomit, že VŠTE jako jedna z mála vysokých škol v České republice vychází studentům vstříc tímto způsobem, kdy umožní studentovi zapsat o 12% kreditů navíc, neboť zohledňuje teoretickou možnost, že student některé z předmětů nesplní.

Dále VŠTE poskytuje ve smyslu § 60 zákona o vysokých školách programy celoživotního vzdělávání, přičemž ve smyslu ustanovení § 60 odst. 2 zákona o  vysokých školách zároveň umožňuje uznat úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60% kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. Ze strany VŠTE je tak studentům v případě, kdy překročí přidělený počet kreditů a hrozí jim ukončení řádného studia ve smyslu zákona o VŠ, umožněno studium vybraných předmětů v rámci akreditovaného studijního programu.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že je pouze na rozhodnutí  VŠTE, zda umožní výše popsanou situaci studentům řádného studia řešit prostřednictvím programu celoživotního vzdělávání, či nikoliv. Student by tedy měl možnost studia akreditovaných předmětů chápat jako benefit, kterého může nebo nemusí využít.  Studium předmětů v rámci CŽV je zpoplatněno, neboť vysoká škola na takovýto typ vzdělávání nedostává žádný příspěvek od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a nese nemalé náklady na výuku v tomto typu studia.

Studium akreditovaných předmětů v rámci CŽV probíhá dle platné anotace předmětu, kde je kromě osnovy stanoven zároveň počet kreditů, na který pak navazuje studijní zátěž. Podle pravidel ECTS  je studijní zátěž stanovena jako 26 hodin za 1 kredit, tudíž při pětikreditovém předmětu by měl student studiem předmětu strávit celkem 130 hodin,  přičemž tato zátěž se skládá z přípravy na přednášky, cvičení, závěrečný test, účast  na přednáškách a cvičeních. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že pokud má student povinnou pouze dvouhodinovou docházku, je malá pravděpodobnost, že předmět splní úspěšně, o čemž svědčí i studijní výsledky.

Základní informace

  • Forma kurzu – o formě kurzu rozhoduje u každého studenta na základě podané přihlášky vždy vedoucí Centra celoživotního vzdělávání.
  • Cena za kurz – výše úplaty za studium vybraných akreditovaných předmětů je upravena Opatřením rektora č. 17/2016 a stanovuje se podle počtu kreditů, kterými je předmět ohodnocen v rámci akreditace řádného vysokoškolského studijního programu. Úplata je součinem počtu kreditů a stanoveného základu pro výpočet výše úplaty za studium akreditovaného předmětu.

    Základ pro výpočet výše úplaty je stanovena částkou 500,- Kč za jeden kredit.

  • Termín přihlášek pro zimní semestr 2020 – od 22. 6. 2020 do 30. 9. 2020.

Kontakt

  • Mgr. Martina Fáberová
  • Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
  • E-mail: ccv@mail.vstecb.cz
  • Administrativní centrum – kancelář D004