Cílem kurzu Personalista je seznámit účastníky kurzu s řízením a rozvojem lidských zdrojů v malých a středních podnicích, systémem a prameny pracovního práva, pracovněprávními vztahy a pracovním poměrem – vznikem, změnou a zánikem, ale i právy a povinnostmi vyplývající z pracovního poměru. Organizování vzdělávání zaměstnanců a zajišťování náborových aktivit, tvorbou a používáním systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců, organizováním kolektivního vyjednání se zabývají následné části odborného vzdělávacího modulu.
V návaznosti na klíčové personální činnosti v malých a středních podnicích budou účastníci vzdělávacího programu Personalista pověřeni tvorbou a spravováním dokumentů v administrativně personální činnosti včetně předpisů upravujících mzdy a platy a odvody zdravotního a sociálního pojištění, vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a požární ochrany (PO).
Rekvalifikační kurz Personalista umožňuje absolventům najít uplatnění jako personalista či personalistka.
Vstupní předpoklady: úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, uživatelská znalost PC
Začátek kurzu: říjen 2015
Přihlášky do: 15. října 2015
Rozsah kurzu: 120 hodin
Cena kurzu:
•    5 – 7 účastníků kurzu: 19 000,- (včetně DPH)
•    8 – 12 účastníků kurzu: 15 000,- (včetně DPH)
•    cena za zkoušku z profesní kvalifikace Personalista (kód: 62 – 007-N) je po absolvování kurzu 5 000,- (včetně DPH)
Výstup z kurzu: Výstupem z rekvalifikačního kurzu směřujícího k získání profesní kvalifikace je potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, které je vydáváno pouze za splnění 80% účasti. Druhým výstupem je po úspěšném složení závěrečné zkoušky dle hodnotícího standardu příslušné profesní kvalifikace Osvědčení o získání profesní kvalifikace.
Garant kurzu: prof. Ing. Jan Váchal, CSc.
Organizace kurzu: kombinovaná forma studia. Výuka cca 1x za 14 dní (sobota a neděle vždy po 8 hodinách)
Týká se povolání: Personalista (Kvalifikační úroveň dle NSK – EQF: 5)

Absolvent vzdělávacího kurzu programu bude odborně způsobilý v orientaci v pracovně právní a další příslušné legislativě, administrativně personálně schopný používat IT prostředky výpočetní techniky v odborné profesní praxi pracovní pozice Personalista.
Obsah kurzu v návaznosti na hodnotící standard:
•    Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě
•    Tvorba spravování dokumentů v administrativně personální činnosti
•    Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO
•    Organizování vzdělávání zaměstnanců
•    Zajišťování náborových činností
•    Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců
•    Organizování kolektivního vyjednání

Ing. Jana Kotálová
Centrum celoživotního vzdělávání
Samostatný referent
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz ; kotalova@mail.vstecb.cz
tel.: 387 842 128, 169
administrativní centrum - přepážka č.5

Our area