Menu Zavřeno

Personalista

Vzdělávací program Personalista

Cíl kurzu: Po úspěšném absolvování kurzu absolvent: rozumí úloze a odpovědnosti personálního řízení v organizaci, chápe pracovně-právní rámec personálního managementu a dokáže aplikovat pracovně právní předpisy, rozumí úloze a úkolům řízení personálních nákladů a personálního controlling, rozumí zásadám tvorby popisů pracovních míst a personálního plánu organizace, chápe metody a nástroje přijímání a adaptace pracovníků, chápe cíle a zásady tvorby systému řízení a hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců, rozumí nástrojům motivace a odměňování pracovníků, chápe zásady tvorby pevné i výkonové složky mzdy včetně zaměstnaneckých výhod, rozumí cílům a metodám zaškolení i dalšího vzdělávání pracovníků, rozumí významu a nástrojům komunikace v organizaci, chápe podstatu, význam i nástroje tvorby organizační kultury.

Realizace kurzu: zahájení cca leden / únor 2020

Vstupní předpoklady: úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, uživatelská znalost PC

Rozsah kurzu: 40 hodin

Organizace kurzu: kombinovaná, 1 x za 14 dní (sobota a neděle)

Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu

Cena: 6.000,- Kč*

Sběr přihlášek: do 30. 9. 2019, sběr přihlášek prodloužen do 10.1.2020

Obsah kurzu: 

 • Cíle, specifika a trendy řízení lidských zdrojů v organizaci.
 • Právní rámec řízení lidských zdrojů, pracovní trhy, tržní mzda.
 • Personální informační systém a personální agenda, personální controlling.
 • Vymezení a popis pracovních míst, personální systemizace podniku.
 • Získávání a výběr pracovníků.
 • Přijímání a adaptace pracovníků.
 • Řízení a hodnocení pracovního výkonu.
 • Pracovní motivace a její typy.
 • Odměňování zaměstnanců.
 • Trénink a rozvoj pracovníků, jeho cíle, metody a hodnocení.
 • Organizační kultura a etika, její tvorba a změny, komunikace v organizace.
 • Personální racionalizace a propouštění zaměstnanců.
 • Manažerské kompetence pro řízení lidských zdrojů.

POZOR! Po absolvování vzdělávacího programu Personalista, možnost zkoušky z profesní kvalifikace Personalista dle Národní soustavy kvalifikací.

*Cena kurzu může být drobně pozměněna na základě počtu uchazečů.

Sběr přihlášek prodloužen do 10.1.2020.

Přihláška

 

Kontakt:

Bc. Ladislav Hudec
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum – přepážka č. 5