Studium vybraných akreditovaných předmětů

INFORMACE KE STUDIU VYBRANÝCH AKREDITOVANÝCH PŘEDMĚTŮ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

V rámci celoživotního vzdělávání jsou vypsány všechny předměty z nabídky VŠTE s výjimkou předmětu International Business Week – abroad, A_IBW _A (Směrnice č. 20/2013, čl. 3, odst. 1.)

Kurzy vybraných akreditovaných předmětů (dále jen „AP“) jsou určeny pro studenty, kteří nebyli úspěšní v absolvování některého ze zapsaných předmětů v řádném studiu, či pro studenty, kteří již nedisponují dostatečným počtem kreditů potřebným k dokončení studia. Vzhledem k tomu, že dle zákona o vysokých školách, § 60 odst. 2, je možno uznat kredity získané v rámci celoživotního vzdělávání do řádného studia až do výše 60%, není student VŠTE tedy nucen předčasně ukončovat studium na základě vyčerpání kreditové poukázky poskytnuté VŠTE na začátku studia.

Jakou formou kurzy probíhají?

Jsou možné tři varianty průběhu kurzu:

1) Studium předmětu v průběhu semestru

Studium předmětu v průběhu semestru probíhá formou přiřazení studenta do seminární skupiny řádného studia. Tato varianta se použije za předpokladu, že předmět je vypsán v předmětném semestru v řádném studiu, ať už v prezenční či kombinované formě, a kapacita seminárních skupin umožňuje dodatečné zapsání studentů CCV.  Student je tedy poté přiřazen k některé ze seminárních skupin, kterou si sám vybírá z nabídky dle rozvrhu předmětu a svého aktuálního rozvrhu.

2) Studium předmětu v samostatně organizovaném kurzu vybraného akreditovaného předmětu

Jedná se o studium předmětu v samostatně organizovaném kurzu, který není pro daný semestr vypsán v řádném studiu a počet přihlášených je vyšší než 10.  V tomto případě je k přihláškám přistupováno individuálně a po domluvě s vedoucími jednotlivých kateder je rozhodnuto, kdy a za jakých podmínek budou tyto samostatné kurzy probíhat. Studenti jsou poté pracovníky CCV informováni o rozvrhu, hodinové dotaci a jsou jim zaslány organizační pokyny.

3) Studium předmětu ve zkrácené formě

Tato varianta se použije v případě, že předmět není vypsán v řádném studiu a k jeho studiu je přihlášeno méně než 10 účastníků a to v případě, kdy student předmět již minimálně 1x absolvoval v rámci řádného studia, či v plném semestrálním kurzu CŽV.


O formě kurzu rozhoduje u každého studenta na základě podané přihlášky vždy vedoucí CCV.

 

Kolik za kurz zaplatím?

Výše úplaty za studium vybraných akreditovaných předmětů je upravena Opatřením rektora č. 8/2012 a stanovuje se podle počtu kreditů, kterými je předmět ohodnocen v rámci akreditace řádného vysokoškolského studijního programu. Úplata je součinem počtu kreditů a stanoveného základu pro výpočet výše úplaty za studium akreditovaného předmětu. Základ pro výpočet výše úplaty je stanovena částkou 500,- Kč za jeden kredit.

Informace o slevách viz dokumen níže!

!!!PŘIHLÁŠKY KE STUDIU VYBRANÝCH AKREDITOVANÝCH PŘEDMĚTŮ V RÁMCI CŽV BUDOU PŘIJÍMÁNY PRO LS 2015 V TERMÍNU OD 5. 1. 2015 do 20. 2. 2015!!!

Pro studenty s překročenou povolenou kreditovou poukázkou se prodlužuje termín pro podávání přihlášek do 2. 3. 2015 (do 23:59 hod)!!!


Kontakt:
Centrum celoživotního vzdělávání
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Okružní 10
370 01 České Budějovice
Tel.: 387 842 168, 169
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz, kubatova@mail.vstecb.cz

přízemí budovy D – přepážka č. 4

OR 20/2013LS 2015 - Pravidla pro studium akreditovaného předmětu v rámci CŽVOR č.17/2016 - Realizace studia vybraných akreditovaných předmětů z nabídky VŠTE v rámci celoživotního vzdělávání Přihláška LS 2017


Fotogalerie