Znalecké minimum

Obecná problematika soudního znalectví


Popis kurzu

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích pořádá kurz „Znaleckého minima“, který je primárně určen pro uchazeče o jmenování znalcem v oborech, ve kterých není zřízeno specializační studium. 

V rámci kurzu získá uchazeč základní znalosti současné právní úpravy znalecké činnosti, především pak jaké je postavení znalectví v systému práva. Kurz se zaměřuje na formální postupy při jmenování znalců a výkonu jejich činnosti. Uchazeč bude dále seznámen s procesem přibrání znalce k podání posudku a jeho spolupráci s příslušnými státními orgány. Kurz je zaměřen také na obecnou metodiku zpracování znaleckého posudku. 

Cíl kurzu

Cílem jednodenního kurzu je základní příprava pro výkon znalecké činnosti budoucích znalců na výkon jejich činnosti ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb. v platném znění.

Bloky kurzu
1. Současná právní úprava znalecké činnosti a záměry do budoucna
2. Předpoklady na znalce a jmenování znalcem
3. Práva a povinnosti znalce
4. Řízení a kontrola znalecké činnosti, řešení stížností, poradní sbory, správní delikty
5. Skladba a vady znaleckého
6. Odměny a náhrada nákladů znalecké činnosti
7. Znalecké ústavy
8. Zkušenosti se znalci pohledem místopředsedy pro insolvence
9. Otázky ke znalecké činnosti *

*Změna ve skladbě bloků vyhrazena

Podmínky pro úspěšné absolvovaní kurzu

Podmínkou vydání osvědčení o absolvování tohoto kurzu je úspěšně vyhotovení písemného testu z oblasti práva a povinností znalce a zpracování zkušebního znaleckého posudku dle vlastního zadání z příslušného znaleckého oboru, ve kterém uchazeč žádá o jmenování znalcem. Správnost posudku bude posuzována jak z hlediska formálních náležitostí předepsaných zákonem a vyhláškou, ale také z hlediska logiky řešení problému.

Výstup kurzu

Po splnění všech náležitostí kurzu „Znaleckého minima“ je výstupem pro uchazeče osvědčení o absolvování tohoto kurzu, které následně uchazeč dokládá krajským soudům k žádosti o jmenování znalcem.

Organizační zajištění

Výuku jednotlivých bloků kurzu budou zajišťovat přednášející z řad soudců a znalců

Místo konání

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, 

!!!Přihlášku ke kurzu je možné podat nejdéle do termínu 17. 10. 2018 prostřednictvím formuláře níže. Podrobné informace o způsobu podání jsou uvedeny přímo v předtisku přihlášky!!!

Kontakt:

Bc. Martina Cabanová, DiS. 
referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: 
ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - kancelář D008

Přihláška Znalecké minimum


Fotogalerie