Znalecké minimum

Obecná problematika soudního znalectví


Popis kurzu:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích pořádá kurz „Znaleckého minima“, který je primárně určen pro uchazeče o jmenování znalcem v oborech, ve kterých není zřízeno specializační studium. 

V rámci kurzu získá uchazeč základní znalosti současné právní úpravy znalecké činnosti, především pak jaké je postavení znalectví v systému práva. Kurz se zaměřuje na formální postupy při jmenování znalců a výkonu jejich činnosti. Uchazeč bude dále seznámen s procesem přibrání znalce k podání posudku a jeho spolupráci s příslušnými státními orgány. Kurz je zaměřen také na obecnou metodiku zpracování znaleckého posudku. 

Cíl kurzu:

Cílem jednodenního kurzu je základní příprava pro výkon znalecké činnosti budoucích znalců na výkon jejich činnosti ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb. v platném znění.

Termín pro podání přihlášky: 8. 4. 2019 - 24. 5. 2019

Realizace kurzu: 31. 5. 2019

Bloky kurzu:
1. Současná právní úprava znalecké činnosti a záměry do budoucna
2. Předpoklady na znalce a jmenování znalcem
3. Práva a povinnosti znalce
4. Řízení a kontrola znalecké činnosti, řešení stížností, poradní sbory, správní delikty
5. Skladba a vady znaleckého
6. Odměny a náhrada nákladů znalecké činnosti
7. Znalecké ústavy
8. Zkušenosti se znalci pohledem místopředsedy pro insolvence
9. Otázky ke znalecké činnosti *

*Změna ve skladbě bloků vyhrazena

Podmínky pro úspěšné absolvovaní kurzu:

Podmínkou vydání osvědčení o absolvování tohoto kurzu je úspěšně vyhotovení písemného testu z oblasti práva a povinností znalce a zpracování zkušebního znaleckého posudku dle vlastního zadání z příslušného znaleckého oboru, ve kterém uchazeč žádá o jmenování znalcem. Správnost posudku bude posuzována jak z hlediska formálních náležitostí předepsaných zákonem a vyhláškou, ale také z hlediska logiky řešení problému.

Výstup kurzu:

Po splnění všech náležitostí kurzu „Znaleckého minima“ je výstupem pro uchazeče osvědčení o absolvování tohoto kurzu, které následně uchazeč dokládá krajským soudům k žádosti o jmenování znalcem.

Organizační zajištění:

Výuku jednotlivých bloků kurzu budou zajišťovat přednášející z řad soudců a znalců

Místo konání:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, 


Kontakt:

Bc. Martina Cabanová, DiS. 
referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: 
ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - kancelář D008

Our area