Menu Zavřeno

Mimořádné a nadstandardní administrativní služby

Mimořádnou a nadstandardní administrativní službou se rozumí takový úkon, který je studentem požadován mimo termíny uvedené v příslušném Harmonogramu akademického roku.

Mimořádnou a nadstandardní administrativní službou se rozumí takový úkon, který je studentem požadován mimo termíny uvedené v příslušném Harmonogramu akademického roku.

Do této kategorie spadají úkony:

  • dodatečný zápis do studia mimo stanovený termín
  • zápis jednotlivého předmětu mimo termín zápisu do semestru, včetně zápisu seminární skupiny,
  • zápis či změna seminární skupiny u již zapsaného předmětu,
  • úřední vyškrtnutí zapsaného předmětu, pokud se nejedná o již opakující předmět
  • sestavení rozvrhu bez možnosti výběru seminární skupiny v souladu s platnou vnitřní normou upravující registraci a zápis předmětů na VŠTE (v žádosti musí být uvedeny všechny předměty, které si student chce do LS 2020 zapsat) - týká se studentů, kteří spadají do skupiny R
  • změna specializace

Shora uvedené mimořádné a nadstandardní administrativní služby nemohou být poskytovány v průběhu zkouškového období jednotlivých semestrů.

Žádost se podává prostřednictvím Úřadovny v IS, agenda Mimořádné a nadstandardní služby CŽV v termínu pro LS 2020 10. 2. 2020 - 8. 3. 2020. Do žádosti je nutné uvést, jaké předměty chce student zapsat, popř. oč žádá.*

Přílohu žádosti tvoří naskenovaný doklad o uhrazení. Více informací o platbě je k nalezení pod přiloženým OR č. 13/2013. Pověřený pracovník musí žádost vyřídit do 30ti dnů.

 

  • POZOR! změna termínu pro podání žádostí vyhrazena

Kontakt:

Bc. Ladislav Hudec
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum – přepážka č. 5

Opatření rektora č. 13/2013 - Stanovení úhrad za mimořádné a nadstandardní služby poskytované Centrem celoživotního vzdělávání