Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Hygiena a epidemiologie 

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví


Cílem specializačního vzdělávání v oboru Hygiena a epidemiologie je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro hygienu a epidemiologii osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou.

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

Délka studia: 18 – 24 měsíců

Podání přihlášek: přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků

Maximální počet účastníků v kurzu: 15

Rozsah kurzu: 
teoretická část – rozsah 200 hodin, zakončeno diagnostickými metodami
odborná praxe - rozsah 280 hodin (akreditované pracoviště - 40 hod. a vlastní pracoviště - 240 hod.)
odborná práce na zadané téma – rozsah 80 hodin  

Místo konání: Areál VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice a Krajská hygienická stanice v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, České Budějovice

Cena: 35 000,- Kč (cena se může úměrně zvyšovat dle počtu přihlášených účastníků)

Vstupní předpoklady: podmínkou pro zařazení specializačního vzdělávání je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání asistent ochrany a podpory veřejného zdraví a podání přihlášky a dalších náležitostí přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), která je k nalezení na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky. 

Pro rychlejší přístup je možné použít odkaz https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniNelekari/Formulare. 
Další postup v aplikaci je přes sekci Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků – Formuláře žádostí – Zařazení – Žádost o zařazení do specializačního vzdělávání.

Upozornění: do kolonky Akreditované zařízení, ve kterém máte zájem specializační vzdělávání absolvovat vyplňte "Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích".


Podmínky pro získání specializované způsobilosti v oboru Hygiena a epidemiologie:
Zařazení do oboru specializačního vzdělávání
Výkon povolání v příslušném oboru specializačního vzdělávání
- minimálně 1 rok z období 6 ti let v rozsahu minimálně ½ stanovené týdenní pracovní doby do data přihlášení se k atestační zkoušce
- minimálně 2 roky v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby do data přihlášení se k atestační zkoušce 
Absolvování teoretické výuky
Absolvování povinné odborné praxe
Získání stanoveného počtu kreditů určených vzdělávacím programem
Úspěšné složení atestační zkoušky


Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Hygiena a epidemiologie 

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví


Cílem specializačního vzdělávání v oboru Hygiena a epidemiologie je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti specialisty odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro hygienu a epidemiologii osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou.

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

Délka studia: 24 - 30 měsíců

Podání přihlášek: přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků

Maximální počet účastníků v kurzu: 15

Rozsah kurzu: 
základní kmen 
- teoretická část – rozsah 40 hodin 
- odborná praxe na vlastním pracovišti – rozsah 6 měsíců
specializovaný výcvik - podmínkou je splnění základního kmene
- teoretická část – rozsah 160 hodin
- odborná praxe  - rozsah celkem 17 měsíců (z toho minimálně 1 měsíc v akreditovaném zařízení)
- vypracování praktické odborné práce na zadané téma – rozsah 1 měsíc
                       
Místo konání: Areál VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice a Krajská hygienická stanice v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, České Budějovice

Forma: celodenní nebo externí průprava při výkonu povolání

Cena: 35 000,- Kč (cena se může úměrně zvyšovat dle počtu přihlášených účastníků)

Vstupní předpoklady: podmínkou pro zařazení specializačního vzdělávání je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví a podání přihlášky a dalších náležitostí přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), která je k nalezení na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Pro rychlejší přístup je možné použít odkaz https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniNelekari/Formulare. 
Další postup v aplikaci je přes sekci Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků – Formuláře žádostí – Zařazení – Žádost o zařazení do specializačního vzdělávání.

Upozornění: do kolonky Akreditované zařízení, ve kterém máte zájem specializační vzdělávání absolvovat vyplňte "Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích".

Předpoklady pro vykonání atestační zkoušky
absolvování povinné praxe
absolvování povinných vzdělávacích akcí
potvrzení provedení předepsaných výkonů v požadované četnosti školitelem
předložení písemné praktické práce na zadané odborné téma
získání minimálně 100 kreditů za celou dobu specializačního vzdělávání


Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) naleznete zde https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-96

Specializační vzdělávání dle MZ ČR - http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/specializacni-vzdelavani_8883_3082_3.html

Kontakt:

Mgr. Zuzana Hondlíková             
Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: 
ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - kancelář D004


Studijní plán - Asistent v ochraně a podpoře veřejného zdravíStudijní plán - Odborný pracovník v ochraně a podpoře věřejného zdravíInformační brožura Doporučená literatura - odborný pracovník v OPVZDoporučená literatura - asistent v OPVZ


Fotogalerie