Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Hygiena a epidemiologie asistent ochrany a podpory veřejného zdraví


Cílem specializačního vzdělávání v oboru Hygiena a epidemiologie je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro hygienu a epidemiologii osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou.

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

Začátek kurzu: termín bude upřesněn, předpokládaný termín je červen 2017

Délka studia: 18 – 24 měsíců

Termín pro podání přihlášek: do 28. 2. 2017 přes aplikace Evidence zdravotnických pracovníků

Rozsah kurzu: 
teoretická část – rozsah 200 hodin zakončeno diagnostickými metodami
odborná praxe - rozsah 280 hodin (akreditované pracoviště a vlastní pracoviště)
odborná práce na zadané téma – rozsah 80 hodin  

Místo konání: Areál VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice a Krajská hygienická stanice v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, České Budějovice

Cena: 35 000,- Kč

Vstupní předpoklady: podmínkou pro zařazení specializačního vzdělávání je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání asistent ochrany a podpory veřejného zdraví a podání přihlášky a dalších náležitostí přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), která je k nalezení na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky. 

Pro rychlejší přístup je možné použít odkaz https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniNelekari/Formulare. 
Další postup v aplikaci je přes sekci Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků – Formuláře žádostí – Zařazení – Žádost o zařazení do specializačního vzdělávání.

Upozornění: do kolonky Akreditované zařízení, ve kterém máte zájem specializační vzdělávání absolvovat vyplňte \"Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích\".


Podmínky pro získání specializované způsobilosti v oboru Hygiena a epidemiologie:
Zařazení do oboru specializačního vzdělávání
Výkon povolání v příslušném oboru specializačního vzdělávání
- minimálně 1 rok z období 6 ti let v rozsahu minimálně ½ stanovené týdenní pracovní doby do data přihlášení se k atestační zkoušce
- minimálně 2 roky v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby do data přihlášení se k atestační zkoušce 
Absolvování teoretické výuky
Absolvování povinné odborné praxe
Získání stanoveného počtu kreditů určených vzdělávacím programem
Úspěšné složení atestační zkoušky


Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Hygiena a epidemiologie odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví


Cílem specializačního vzdělávání v oboru Hygiena a epidemiologie je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti specialisty odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro hygienu a epidemiologii osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou.

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

Začátek kurzu: termín bude upřesněn, předpokládaný termín je červen 2017

Délka studia: 24 - 30 měsíců

Termín pro podání přihlášek: do 28. 2. 2017 přes aplikace Evidence zdravotnických pracovníků

Rozsah kurzu: 
základní kmen 
- teoretická část – rozsah 40 hodin 
- odborná praxe na vlastním pracovišti – rozsah 6 měsíců
specializovaný výcvik - podmínkou je splnění základního kmene
- teoretická část – rozsah 160 hodin
- odborná praxe  - rozsah celkem 17 měsíců (z toho minimálně 1 měsíc v akreditovaném zařízení)
- vypracování praktické odborné práce na zadané téma – rozsah 1 měsíc
                       
Místo konání: Areál VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice a Krajská hygienická stanice v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, České Budějovice

Forma: celodenní nebo externí průprava při výkonu povolání

Cena: 35 000,- Kč 

Vstupní předpoklady: podmínkou pro zařazení specializačního vzdělávání je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví a podání přihlášky a dalších náležitostí přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), která je k nalezení na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Pro rychlejší přístup je možné použít odkaz https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniNelekari/Formulare. 
Další postup v aplikaci je přes sekci Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků – Formuláře žádostí – Zařazení – Žádost o zařazení do specializačního vzdělávání.

Upozornění: do kolonky Akreditované zařízení, ve kterém máte zájem specializační vzdělávání absolvovat vyplňte \"Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích\".

Podmínky pro získání specializované způsobilosti v oboru Hygiena a epidemiologie:
Zařazení do oboru specializačního vzdělávání
Výkon povolání v příslušném oboru specializačního vzdělávání
- minimálně 1 rok z období 6 ti let v rozsahu minimálně ½ stanovené týdenní pracovní doby do data přihlášení se k atestační zkoušce
- minimálně 2 roky v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby do data přihlášení se k atestační zkoušce 
Absolvování teoretické výuky
Absolvování povinné odborné praxe
Získání stanoveného počtu kreditů určených vzdělávacím programem
Úspěšné složení atestační zkoušky


Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) naleznete zde - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-96

Specializační vzdělávání dle MZ ČR - http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/specializacni-vzdelavani_8883_3082_3.html

Kontakt: 

Mgr. Zuzana Hondlíková
Centrum celoživotního vzdělávání
Odborný referent
 e-mail: ccv@mail.vstecb.cz ; hondlikova@mail.vstecb.cz 
tel.: 387 842 126
administrativní centrum - přepážka č. 7

Our area