Mimořádné a nadstandardní administrativní služby

Mimořádnou a nadstandardní administrativní službou se rozumí takový úkon, který je studentem požadován mimo termíny uvedené v příslušném Harmonogramu akademického roku.

 

Do této kategorie spadají úkony:

  • dodatečný zápis do semestru mimo stanovený termín 
  • zápis jednotlivého předmětu mimo termín zápisu do semestru, včetně zápisu seminární skupiny,
  • zápis či změna seminární skupiny u již zapsaného předmětu,
  • úřední vyškrtnutí zapsaného předmětu,
  • sestavení rozvrhu bez možnosti výběru seminární skupiny v souladu s platnou vnitřní normou upravující registraci a zápis předmětů na VŠTE (v žádosti musí být uvedeny všechny předměty, které si student chce do LS 2019 zapsat) - týká se studentů, kteří spadají do skupiny R.

 

Shora uvedené mimořádné a nadstandardní administrativní služby nemohou být poskytovány v průběhu zkouškového období jednotlivých semestrů.

Žádost se podává prostřednictvím Úřadovny v IS, agenda Mimořádné a nadstandardní služby CŽV. Přílohu žádosti tvoří naskenovaný doklad o uhrazení. Pověřený pracovník musí žádost vyřídit do 30ti dnů.


Termín pro podání žádostí pro letní semestr 2019 je od 4. 2. 2019 - 6. 3. 2019.

 

Kontakt:

Ladislav Hudec             
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: 
ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - přepážka č. 5

Opatření rektora č. 13/2013 - Stanovení úhrad za mimořádné a nadstandardní služby poskytované Centrem celoživotního vzdělávání


Fotogalerie