Mimořádné a nadstandardní administrativní služby

Mimořádnou a nadstandardní administrativní službou se rozumí takový úkon, který je studentem požadován mimo termíny uvedené v příslušném Harmonogramu akademického roku.

 

Do této kategorie spadají úkony:

  • dodatečný zápis do semestru mimo stanovený termín (pro LS 2018)
  • zápis jednotlivého předmětu mimo termín zápisu do semestru, včetně zápisu seminární skupiny,
  • zápis či změna seminární skupiny u již zapsaného předmětu,
  • úřední vyškrtnutí zapsaného předmětu,
  • sestavení rozvrhu bez možnosti výběru seminární skupiny v souladu s platnou vnitřní normou upravující registraci a zápis předmětů na VŠTE (v žádosti musí být uvedeny všechny předměty, které si student chce do LS 2018 zapsat). 

 

Shora uvedené mimořádné a nadstandardní administrativní služby nemohou být poskytovány v průběhu zkouškového období jednotlivých semestrů.

Žádost se podává prostřednictvím Úřadovny v IS, agenda Mimořádné a nadstandardní služby CŽV. Přílohu žádosti tvoří naskenovaný doklad o uhrazení.

 

Termín pro podávání žádostí je pro letní semestr 2018 stanoven v rozmezí  od 12. 2. 2018 do 7. 3. 2018 - Termín pro prezenční i kombinovanou formu studia.

 

Kontakt:

Ladislav Hudec             
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: 
ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - přepážka č. 6

Opatření rektora č.13/2013 - Stanovení úhrad za mimořádné a nadstandardní služby poskytované Centrem celoživotního vzdělávání


Fotogalerie