Mimořádné a nadstandardní administrativní služby

Mimořádnou a nadstandardní administrativní službou se rozumí takový úkon, který je studentem požadován mimo termíny uvedené v příslušném Harmonogramu akademického roku.

Do této kategorie spadají úkony:

a) dodatečný zápis do semestru mimo stanovený termín,

b) dodatečné absolvování informačního dne, který je součástí předmětu VST - viz anotace předmětu, mimo stanovený termín, a to včetně vykonání jazykového pretestu, pokud tento je vykonán v rámci informačního dne,

c) vykonání jazykového pretestu samostatně mimo stanovený termín, či informační den,

d) zápis jednotlivého předmětu mimo termín zápisu do semestru, včetně zápisu seminární skupiny,

e) zápis či změna seminární skupiny u již zapsaného předmětu,

f) úřední vyškrtnutí zapsaného předmětu,

g) volba specializace,

h) sestavení rozvrhu bez možnosti výběru seminární skupiny v souladu s platnou vnitřní normou upravující registraci a zápis předmětů na VŠTE.

Shora uvedené mimořádné a nadstandardní administrativní služby nemohou být poskytovány v průběhu zkouškového období jednotlivých semestrů.*

Žádost se podává prostřednictvím Úřadovny v IS, agenda Mimořádné a nadstandardní služby CŽV. Přílohu žádosti tvoří naskenovaný doklad o uhrazení.

O žádosti studenta rozhoduje vedoucí CCV a v případě zamítnutí žádosti je uhrazená částka nevratná.

Nový termín pro přijímání žádostí o shora uvedené úkony je od 26. 9.–31.10.2015 a to především s ohledem na povinnou 70% docházku studentů na VŠTE.

Termín 31.10.2015 je platný pro prezenční i kombinovanou formu studia.

Žádosti podané po tomto termínu, tj. po 31.10.2015 budou v souladu s Opatřením rektora č.13/2013 – Stanovení úhrad za Mimořádné a nadstandardní služby poskytované Centrem celoživotního vzdělávání, čl. 6, odst.3 automaticky zamítány a to bez nároku na vrácení uhrazené částky za podání této žádosti.


Žádosti o sestavení rozvrhu bez možnosti výběru seminární skupiny v souladu s platnou vnitřní normou upravující registraci a zápis předmětů na VŠTE se mohou, dle rozhodnutí vedoucí CCV, podávat v termínu od 11.9. 2015 (upozorňujeme, že v žádosti musí být uvedeny všechny předměty, které si student chce do ZS 2015 zapsat).

* Netýká se volby a změny specializací


Kontakt:


Bc. Renata Kamenická

Centrum celoživotního vzdělávání
Odborný referent
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz ; kamenicka@mail.vstecb.cz

tel.: 387 842 169, 128

administrativní centrum – přepážka č.3Our area